Algemene verkoop -,levering- en garantievoorwaarden

Artikel 1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkende bedingen, zijn enkel deze algemene voorwaarden toepasselijk op onze relaties met de klant die uitdrukkelijk afziet, door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling, van de toepassing van zijn eigen voorwaarden.

Artikel 2. Enkel de bestellingen die door onze directie niet schriftelijk geweigerd worden binnen de termijn van 30 dagen worden door ons aanvaard.

Artikel 3. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door een derde aan de door ons geleverde goederen.

Artikel 4. Leveringstermijnen worden enkel gegeven ter informatieve titel. Problemen bij onze leveranciers waardoor de bestelde goederen niet geleverd kunnen worden zijn voor ons overmacht. Indien wij de opgegeven leveringstermijnen met één maand overschrijden, is het de klant toegelaten, bij aangetekende brief, hetzij zijn bestelling te annuleren, waarbij hem, behoudens in geval van overmacht, het voorschot wordt terugbetaald vermeerderd met de intresten ad. 10% per jaar berekend vanaf de datum van overhandiging tot datum van terugbetaling en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het voorschot, zonder aanspraak te kunnen maken op een andere schadevergoeding, hetzij ons aan te manen tot levering binnen de dertig dagen van ontvangst van de aangetekende zending. Indien wij, behoudens overmacht, niet in staat zijn te leveren binnen deze nieuwe termijn, zal de klant zijn koop kunnen annuleren op dezelfde wijze als in vorige paragraaf vermeld en onder dezelfde modaliteiten.

Artikel 5. Ingeval van herroepingsrecht dient de klant de geleverde / verzonden koopwaar in zijn originele verpakking en ongebruikt aan de verkoper terug te bezorgen binnen de 14 dagen ingaand vanaf datum van verzending. Hoewel het herroepingsrecht onder het consumentenrecht valt, is het alleen van toepassing bij overeenkomsten op afstand. Als de klant een artikel afhaalt bij EuroQueen of een artikel op maat besteld dan geldt het herroepingsrecht niet. EuroQueen zal dan de ontvangen betalingen (incl. leveringskosten) terug betalen ten laatste 30 dagen na ontvangst van de goederen. De terugzendingskosten vallen ten laste van de klant.

Artikel 6. De verzending gebeurt op uitsluitende verantwoordelijkheid en risico van de klant wat ook de wijze van verzending betreft. Van zodra de te leveren artikelen onze werkplaatsen of magazijnen verlaten, wordt de levering geacht te hebben plaatsgevonden en gaat de verantwoordelijkheid over naar de klant.

Artikel 7.1.1. Algemeen: De nieuwe garantie voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01/01/2021. De garantie van EuroQueen is alleen van toepassing wanneer het goed geplaatst werd volgens de installatievoorschriften van EuroQueen, en gebruikt en onderhouden wordt door de gebruiker “als goede huisvader” en volgens de voorschriften in de handleiding. De garantie van EuroQueen is niet van toepassing in geval van schade door abnormaal gebruik en gebrekkig onderhoud. Onder “abnormaal gebruik “ wordt verstaan ieder misbruik, onveilig gedrag, verkeerd of geforceerd gebruik en niet voorgeschreven aanpassingen of wijzigingen aan het goed en/of onderdelen hiervan. De garantie van EuroQueen is eveneens niet van toepassing in geval van schade door gebreken ontstaan door transport of opslag op de werf, gebreken ten gevolge van ondeskundige reparatie door derden, schade ontstaan door derde, gebruikte onderdelen die niet conform, noch erkend zijn door de technische afdeling van EuroQueen, intensieve blootstelling aan schadelijke atmosferische omstandigheden, abnormale weersomstandigheden (storm- , hagel-, water-, blikseminslag- en brandschade), geweld en oorlogsmisdaden en in geval van afwijkingen die eigen zijn aan het goed en die geen afbreuk doen aan de werking ervan.

7.1.2. Centrale stofzuigers (huismerk): EuroQueen biedt een garantie op het toestel voor een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf de levering van het toestel. Op de motor van het Venus en Apollo model is een garantie van 10 jaar van toepassing. Deze garantie is inclusief de werkuren van en de verplaatsingskosten gemaakt door EuroQueen en is niet van toepassing op de toebehoren (zie punt 7.1.4.) van het toestel die ten laste blijven van de klant/koper.

7.1.3. Andere toestellen: Is de wettelijke termijn van 2 jaar van toepassing. Tenzij anders overeengekomen op offerte of factuur.

7.1.4. Toebehoren: EuroQueen biedt een garantie op de toebehoren van het toestel, i.e. de slangen en de borstels, voor een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de factuurdatum. Deze garantie is inclusief de werkuren van EuroQueen en de kostprijs van de te vervangen of te herstellen onderdelen. Deze garantie is exclusief de verplaatsingskosten gemaakt door EuroQueen die ten laste blijven van de klant/koper.

7.2. De klant/koper aanvaardt en erkent dat EuroQueen de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant t.a.v. EuroQueen kan inroepen, eveneens aan de klant/koper kan tegenwerpen. De klant/koper dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan EuroQueen mee te delen.

7.3. De installateur kan geen aanspraak maken op enige andere (schade)vergoeding of tussenkomst van EuroQueen zoals montagekosten. Het transport van defecte goederen naar de atelier van EuroQueen is ten laste van de installateur.

Artikel 8. Klachten na levering dienen, bij aangetekend schrijven, geuit te worden binnen de acht dagen na de levering. Klachten na herstelling dienen geuit te worden binnen de 48 uur.

Artikel 9. Ingeval de klant zijn bestelling annuleert, of de levering weigert binnen een termijn van 30 dagen, zal hij ons een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van de koopsom. In ieder geval dient de klant de geleverde koopwaar in zijn originele verpakking aan op zijn kosten ons terug te bezorgen.

Artikel 10. De facturen zijn, behoudens schriftelijk afwijkend beding, betaalbaar binnen de 8 dagen op onze maatschappelijke zetel. Tot volledige betaling blijven de goederen onze uitsluitende eigendom. De niet-tijdige betaling van één factuur brengt de onmiddellijke opeisbaarheid teweeg van alle andere (nog niet vervallen) facturen. Bij niet tijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 12 % per jaar vanaf de vervaldatum en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% op het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75€. Bovendien zal een vergoeding verschuldigd zijn voor de kosten en erelonen van de advocaat indien deze dient te worden ingeschakeld teneinde de facturen in te vorderen. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van een factuur zullen we, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het recht hebben onze leveringen stop te zetten.

Artikel 11. Enkel Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Artikel 12. De eventuele nietigheid, niet-toepasselijkheid of niet-toepassing van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat alle bepalingen nietig of niet toepasselijk zouden zijn en/of dat we zouden afzien van deze bepalingen.