Privacy statement & policy
EuroQueen Industries NV (verder genoemd “EuroQueen”) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan EuroQueen kunt toevertrouwen. Tijdens uw contacten met EuroQueen worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.
Alle info over welke persoonsgegevens EuroQueen verwerkt en hoe EuroQueen hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.
1. Deze Privacy statement & policy
2. Persoonsgegevens in het bezit van EuroQueen
3. Verwerking van de persoonsgegevens door EuroQueen
4. Delen van de persoonsgegevens door EuroQueen
5. Uw rechten
6. Veiligheidsbeleid van EuroQueen
7. Minderjarigen
8. Contact informatie

1. Deze Privacy statement & policy
Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die EuroQueen van u verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van EuroQueen, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door EuroQueen verwerkte persoonsgegevens.
EuroQueen behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van EuroQueen terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van EuroQueen
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door EuroQueen verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:
Gegevens die u rechtstreeks aan EuroQueen verstrekt
Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht, …;
• Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, …;
• Inloggegevens gerelateerd een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, …;
• Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, … ;
• Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met EuroQueen, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
• Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via de EuroQueen producten, (mobiele) websites, apps, webshops, … zoals onder meer tekst, beelden, geluidsopnamen, … .
Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops
Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van EuroQueen, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u EuroQueen toegang toe verleent heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens, …).
Gegevens uit andere bronnen
EuroQueen kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van EuroQueen, openbare bronnen, sociale media, … . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op EuroQueen.
Op de EuroQueen websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door EuroQueen en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. EuroQueen raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan EuroQueen of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan EuroQueen (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door EuroQueen
Persoonsgegevens worden door EuroQueen voor volgende doeleinden verwerkt:
• De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van verkoopovereenkomst, het bestellen van producten of aanvraag technische diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, …), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
• Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, …
• De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van EuroQueen;
• Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
• Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan EuroQueen uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal EuroQueen steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
• De naleving van de op EuroQueen van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
• Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door EuroQueen
EuroQueen kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep in België.
Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van EuroQueen wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten of diensten. … . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelde zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.
Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat EuroQueen uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. EuroQueen zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van deze Privacy statement & policy).
Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die EuroQueen van u verwerkt.
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de EuroQueen dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.
Hiertoe kan u schriftelijk contact opnemen met EuroQueen via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.
U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

6. Veiligheidsbeleid van EuroQueen
Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt EuroQueen alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen.
Bewaring van gegevens
EuroQueen zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van EuroQueen met betrekking tot deze gegevens en met de missie van EuroQueen om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
EuroQueen verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, enz.… van EuroQueen te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal EuroQueen deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens
EuroQueen nv
Dendermondesteenweg 530 B
9070 Destelbergen
Tel 09/210 52 10
info@euroqueen.be